Βιβλία

Βιβλία στην ίδια μορφή με το έντυπο. Χρειάζεται κωδικός.

Είναι μια πιλοτική δραστηριότητα που γίνεται δοκιμαστικά

με περιορισμένο αριθμό βιβλίων για περιορισμένο ειδικό κοινό.

Μελλοντικά ίσως είναι διαθέσιμα σε όλους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας               Δείτε Εκδόσεις βιβλίων.

Scroll to Top